Jak wybrać właściwy sąd w sprawie o odszkodowanie?

Wystąpienie z powództwem o odszkodowanie z OC sprawcy przeciwko zakładowi ubezpieczeń – jak w każdym wypadku wystąpienia na drogę sądową – wymaga ustalenia, który sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy.

Ustawodawca przyznał poszkodowanemu szeroką możliwość wyboru sądu, przed którym sprawa może być rozpoznana.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.],  powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Zatem poszkodowany co do zasady może zdecydować , czy wniesie pozew według miejsca siedziby zakładu ubezpieczeń (wówczas najczęściej będzie to sąd warszawski), czy przed sąd, który jest właściwy ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Czy występując o odszkodowanie z OC sprawcy, poszkodowany chcący wnieść pozew do sądu swojego miejsca zamieszkania, może poprzestać na wskazaniu w nagłówku właściwego sądu?

Poszkodowany powinien nie tylko „zaadresować” pozew do tego sądu, ale również wskazać w uzasadnieniu pozwu, że wnosi go stosownie do własnego miejsca zamieszkania. W przeciwnym wypadku sąd może przekazać sprawę do sądu zgodnego z właściwością ogólną (a więc z reguły do sądu w Warszawie). Występując o odszkodowanie z OC sprawcy, warto o tym pamiętać.

Data opublikowania:
Data ostatniej aktualizacji:
W czym mogę Ci pomóc?