Wojciech Drapała

adwokat

Specjalizuję się w prawie ubezpieczeń, odszkodowań i postępowaniu cywilnym. Reprezentuję ubezpieczonych i poszkodowanych przed ubezpieczycielami i sądami. Stawanie przeciwko dużym i czasami tylko na pozór dobrze przygotowanym do obrony swojego stanowiska przedsiębiorstwom, do jakich należą ubezpieczyciele, jest dla mnie przyjemnością i pasją (tym większą, jeśli robię to skutecznie).
[Więcej >>>]

Bezpłatne sprawdzenie sprawy

Ile wynosi odszkodowanie za złamany nos?

Wojciech Drapała19 października 2015Komentarze (0)

Odszkodowanie za złamanie nosa może wynikać z różnych zdarzeń wypadkowych. Najczęściej są to wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy lub pobicia i inne podobne czyny kryminalne.

Wysokość odszkodowania (i ewentualne innych roszczeń) zależy przede wszystkim od tego, w jakiej sytuacji doszło do złamania nosa (jaka jest podstawa prawna roszczenia) oraz stopnia wywołanego uszczerbku i charakteru złamania.

Uszczerbek procentowy za złamany nos

Nim przejdę do omówienia wysokości odszkodowania za złamany nos z poszczególnych podstaw prawnych warto zajrzeć do istotnego aktu prawnego odnoszącego się do ustalania stopnia procentowego uszczerbku na zdrowiu.

Jest to rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

Do rozporządzenia załączona jest tabela, na podstawie której lekarz orzecznik ustala, czy w wyniku urazu doszło do uszczerbku na zdrowiu, czy jest to stały, czy długotrwały uszczerbek i jakiemu odpowiada procentowi.

Punkt 20 rozporządzenia przedstawia następującą typologię obrażeń nosa:

a) uszkodzenie nosa bez zaburzeń oddychania i powonienia zależnie od rozległości uszkodzenia 1–10%

b) uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania zależnie od rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń oddychania 5–20%

c) uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu 10–25%

d) utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszkowego 5

e) utrata nosa w całości (łącznie z kośćmi nosa) 30%

Jak wynika z powyższego procentowy uszczerbek na zdrowiu może wynieść od 1-10% w mniej skomplikowanych urazach do nawet 30% w najbardziej poważnych i złożonych obrażeniach.

Odszkodowanie za złamany nos w wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie za złamany nos w wypadku komunikacyjnym z polisy OC będzie przysługiwało każdej osobie, która nie jest sprawcą wypadku (która nie spowodowała wypadku). Na przykład: potrąconemu przez pojazd pieszemu, rowerzyście, kierowcy lub pasażerowi innego pojazdu albo pasażerowi, który poruszał się ze sprawcą.

Poszkodowanemu będą przysługiwały:

 • zwrot kosztów leczenia (za leki, badania i wizyty lekarskie, dojazdy do placówek medycznych, ryczałt za pomoc innej osoby),
 • wyrównanie utraconego dochodu z powodu przebywania na l4 (odszkodowanie za utracone dochody),
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (za ból, cierpienie i różne niedogodności po wypadku), zadośćuczynienie może wynieść od kilku/kilkunastu do nawet 20.000 tysięcy złotych (jak w sprawie omawianej na końcu wpisu),

Zgłoszenie szkody z OC sprawcy za złamany nos

Zgłoszenie szkody z OC sprawcy może nastąpić telefonicznie, mailowo lub pocztą tradycyjną. W zgłoszeniu powinieneś zawrzeć okoliczności wypadku, datę, dane sprawcy (w tym nr rejestracyjny pojazdu) oraz załączyć dokumentację z leczenia.

Odszkodowanie za złamany nos w wyniku pobicia

Obrażenia w postaci złamanego nosa są często rezultatem rękoczynów, bójek, pobić lub innych form naruszenia nietykalności cielesnej.

Takie czyny objęte są odpowiedzialnością karną. Postępowanie karne prowadzi Policji lub prokurator z urzędu po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Niezależnie od odpowiedzialności karnej i wyroku skazującego za przestępstwo osoba poszkodowana może dochodzić od sprawcy odpowiedzialności cywilnej (czyli zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia analogicznego do tego przy wypadku komunikacyjnym). Zatem poszkodowany może żądać od sprawcy:

Swoje roszczenia poszkodowany może przedstawić zarówno w postępowaniu karnym, jak i/lub postępowaniu cywilnym.

Odszkodowanie za pobicie również omawiam w jednym z wpisów.

Odszkodowanie za złamany nos w wypadku przy pracy

Poszkodowanemu będzie przysługiwało jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy (lub analogicznie odszkodowanie za wypadek na służbie).

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć i które nastąpiło w związku z pracą.

Najczęściej są to upadki z wysokości, uderzenie ciałem obcym, zawinienie innego pracownika, niesprawność maszyn itp.

Wówczas od poszkodowanemu przysługują środki pieniężne od jednostek państwowych, przede wszystkim od ZUS.

Tego rodzaju odszkodowanie przysługuje osobie ubezpieczonej (czyli np. pracownikowi). Warunkiem uzyskania świadczenia jest doznanie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku takiego wypadku.

Odszkodowanie wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ustalony przez lekarza orzecznika w oparciu o cytowane wyżej rozporządzenie. Czyli w przypadku 5% uszczerbku w 2021 roku jednorazowa odszkodowanie wyniesie 2.800 zł (5 x 560 zł).

Zatem z jednej strony warunki wypłaty są dosyć łagodne, ale z drugiej strony wysokość odszkodowania jest ograniczona i nie zawsze będzie pokrywała faktyczną szkodę i krzywdę.

Jednorazowe odszkodowanie nie będzie przysługiwało, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku, było naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Istotnym dokumentem w kontekście jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy jest protokół z wypadku przy pracy. Jest on sporządzany przez przedstawiciela pracodawcy, zawiera opis okoliczności wypadku, przyczyny wypadku, osoby odpowiedzialne itp.

Należy ponadto dodać, że w razie stwierdzenia, że przyczyna wypadku leżała po stronie zakładu pracy (np. nieprzeszkolenia pracownika z zasad BHP, niedostosowanie stanowiska pracy, niesprawność maszyny itp.), poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie (i zadośćuczynienie) od pracodawcy.

Jeżeli pracodawca ma wykupioną polisę OC, wówczas można dochodzić odszkodowania od zakładu ubezpieczeń.

Odszkodowanie za złamany nos z polisy NNW

Może nastąpić sytuacja, że za obrażenia nie odpowiada inna osoba, tylko sam poszkodowany jest winny swoim obrażeniom (np. kierowca, który spowodował wypadek, sam doznał w jego trakcie złamania nosa).

W takim przypadku należy sprawdzić, czy ten kierowca nie miał wykupionej polisy NNW. Jeżeli tak było, należy sprawdzić tabelę uszczerbków tej polisy i ustalić jaki procent uszczerbku (stosujemy tabelę ubezpieczyciela, chyba że ubezpieczyciel wyraźnie odsyła do ww. rozporządzenia). Trzeba też określić sumę ubezpieczenia – będzie ona wskazana na polisie.

Następnie ustalony procent (np. 4%) należy przemnożyć przez sumę ubezpieczenia (np. 50.000 zł). Wynik wskazuje wysokość odszkodowania (2.000 zł).

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, zapraszam do przeczytania wpisu odszkodowaniu z NNW.

Dokumentacja niezbędna do uzyskania świadczeń

Niezależnie od tego z jakiego tytułu domagasz się odszkodowania za złamany nos powinieneś przedstawić następującą dokumentację:

 • wypis ze szpitala,
 • paragony i faktury za leki, badania i wizyty lekarskie itp.,
 • historia leczenia w poradni urazowej (lub laryngologicznej),
 • zestawienie przejazdów do placówek medycznych (z określeniem przejechanych kilometrów),
 • oświadczeniem osoby, z której pomocy poszkodowany korzystał,
 • zdjęcia obrażeń,

Odszkodowanie za złamany nos w sprawie sądowej

Pewnego wyobrażenia o wysokości przyznawanych kwot może dostarczyć stan faktyczny jednego z wyroków sądowych. W sprawie w imieniu poszkodowanego wniesiono do sądu pozew cywilny o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Sąd uznał za adekwatną kwotę 20.000 zł (która następnie pomniejszył o 50% przyczynienia).

W omawianej sprawie małoletni poszkodowany został uderzony przez rówieśnika ze szkoły i doznał złamania nosa. Poszkodowany został przewieziony do szpitala, gdzie potwierdzono złamanie nosa z przemieszczeniem, zalecono i następnie wykonano operację.

Operację przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym i wypisano poszkodowanego ze szpitala w stanie dobrym.

Na skutek zdarzenia u poszkodowanego stwierdzono skrzywienie nosa zewnętrznego z nieznacznym upośledzeniem drożności. W wyniku urazu małoletni poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu w wysokości 15% .

Rokowanie na przyszłość co do stanu zdrowia powoda są dobre. Dla uzyskania prawidłowego efektu kosmetycznego oraz oddychania przez nos poszkodowany będzie wymagał operacji plastycznej nosa, którą można wykonać po okresie dojrzewania.

U poszkodowanego brak jest ograniczeń w życiu wyboru kierunku nauki i zawodu. Ograniczenie jeżeli chodzi o uprawianie sportu są niewielkie.

Sąd uznał, że poszkodowany przyczynił się w 50% do powstania szkody i na tej podstawie przyznał zadośćuczynienie w wysokości 10.000 zł.

Odszkodowanie za złamany nos – podsumowanie

Szacując wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania za złamany nos należy zwrócić uwagę na następujące okoliczności:

 • czy winę za obrażenia ponosi inna osoba lub inny podmiot (np. sprawca wypadku drogowego, zakład pracy), jeżeli tak jest, wówczas poszkodowanemu będzie przysługiwało pełne wyrównanie szkody (w tym odszkodowanie za poniesione koszty i straty oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę),
 • jeżeli do obrażeń doszło w warunkach wypadku przy pracy możliwe jest uzyskanie jednorazowego odszkodowania z tego tytułu (lub analogicznie jednorazowego odszkodowania za wypadek na służbie),
 • jeżeli poszkodowany sam zawinił powstaniu obrażeń, wówczas w grę może wchodzić odszkodowanie z NNW.

W czym mogę Ci pomóc?

Potrzebujesz indywidualnej oceny we własnej sprawie? Napisz lub zadzwoń i dowiedz się jak, mogę Ci pomoc.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: