Odszkodowanie powypadkowe i odszkodowanie komunikacyjne za szkody rzeczowe i na osobie

Odszkodowanie komunikacyjne (odszkodowanie powypadkowe) odnosi się do szkód spowodowanych ruchem pojazdów.

Może wynikać z polisy dobrowolnej – AC lub NNW (chroni sprawcę od szkód spowodowanych we własnym majątku) albo z polisy obowiązkowej OC (dotyczy szkód spowodowanych przez kierowcę innym uczestnikom ruchu). I właśnie temu zagadnieniu poświęcony jest niniejszy materiał.

Więcej o NNW dowiesz się z tych materiałów: wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Najogólniej rzecz ujmując, odszkodowanie komunikacyjne – odszkodowanie powypadkowe może wynikać ze szkody rzeczowej i/lub szkody na osobie.

I. Szkody rzeczowe – dotyczą uszkodzeń pojazdu i innych rzeczyodszkodowanie komunikacyjne

W związku z uszkodzeniem (zniszczeniem) pojazdu można mówić o następujących wydatkach i kosztach, które podlegają rekompensacie poprzez odszkodowanie komunikacyjne z OC (odszkodowanie powypadkowe).

Zaliczamy do nich:

1. Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu. Jeżeli naprawa jest opłacalna, to obejmuje koszty naprawy. Jak ustalić koszty naprawy, dowiesz się z tego materiału: odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu

2. Jeśli naprawa jest nieopłacalna (koszty naprawy przekraczają wartość pojazdu sprzed szkody), otrzymasz odszkodowanie za szkodę całkowitą, czyli różnicę pomiędzy wartością auta sprzed szkody a po szkodzie.

3. Odszkodowanie powypadkowe za najem pojazdu zastępczego. Jeżeli naprawa pojazdu jest opłacalna, przysługuje Ci odszkodowanie komunikacyjne za najem za okres potrzebny do naprawy.

4. Jeżeli naprawa pojazdu jest nieopłacalna (szkoda całkowita), wówczas przysługuje Ci odszkodowanie komunikacyjne, które obejmuje koszt najmu pojazdu od dnia szkody do dnia wypłaty odszkodowania oraz dodatkowo kilka dni na zakup nowego samochodu i zagospodarowanie pojazdu.

5. Odszkodowanie komunikacyjne  za utratę wartości handlowej pojazdu, dotyczy ono  pojazdów nie starszych niż 3-6 letnie. Więcej tutaj: odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu po wypadku

6. W związku z uszkodzeniem i zniszczeniem samochodu mogą pojawić inne wydatki, które podlegają zwrotowi, można zaliczyć do nich np. wydatek na holowanie pojazdu, wydatek na przechowanie pojazdu zniszczonego itp.

7. Do wydatków pozostałych można również zaliczyć np. wydatek na opinię rzeczoznawcy samochodowego (np. wycena kosztów naprawy) oraz koszt związany z utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem innych rzeczy w wypadku czy kolizji (np. zniszczenie odzieży, telefonu komórkowego itp.).

II. Szkody na osobie

Pozostała grupa szkód to szkody na osobie.

Wśród szkód osobowych możemy wyróżnić szkody w postaci uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz szkody śmiertelne.

Każda z tych kategorii dzieli się z kolei na szkodę majątkową (odszkodowanie) i szkodę niemajątkową (zadośćuczynienie).

1. Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia

Uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia jest naruszenie integralności fizycznej człowieka, np. złamanie ręki, uszkodzenie narządów wewnętrznych, ale również samo naruszenie powłoki cielesnej (rozcięcie skóry), skręcenie kręgosłupa czy zwichnięcie ręki, jak również np. nerwica, choroba psychiczna, obniżenie sprawności intelektualnej).

a. odszkodowanie

Odszkodowanie powypadkowe przysługuje za szkodę majątkową. Mówiąc w uproszczeniu są to wydatki i koszty poniesione na leczenie.

Możemy zaliczyć do nich m. in.:

 • wydatki na pobyt w szpitalu, lekarstwa,
 • koszty przejazdów do placówek medycznych z miejsca zamieszkania,
 • koszty niezbędnej pomocy osoby trzeciej, przy czym odszkodowanie przysługuje również, jeżeli opieka świadczona jest bezpłatnie przez członka rodziny poszkodowanego,
 • koszty zabiegów rehabilitacyjnych,
 • koszty nabycia protez i innych specjalistycznych aparatów i urządzeń (np. kul, aparatu słuchowego, wózka inwalidzkiego).

Ponadto, poszkodowany może również żądać wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia, np. na zabieg operacyjny. Co więcej, odszkodowanie powypadkowe obejmuje również utracone korzyści, w tym utracone zarobki oraz prawo do renty.

Jak widać, odszkodowanie dotyczy ściśle określonych kwot.

Inaczej jest przy szkodzie niemajątkowej, za która przysługuje zadośćuczynienie.

b. zadośćuczynienie

Szkodą niemajątkową, czyli krzywdą są ujemne przeżycia związane z dolegliwościami powypadkowymi, głównie ból i cierpieniami fizycznymi i psychicznymi.

Krzywda jest rekompensowana w postaci zadośćuczynienia. Jest roszczeniem osobnym i niezależnym od odszkodowania, o którym mówiłem wcześniej.

Zadośćuczynienie powinno uwzględniać w szczególności:

 • rodzaj i charakter doznanego uszczerbku na zdrowiu i cierpień fizycznych,
 • stopień natężenia cierpienia
 • czas trwania cierpień
 • ujemne skutki zdrowotne,
 • czas trwania negatywnych skutków zdrowotnych
 • nieodwracalność następstw urazu zdrowotnego

Przykład: jeżeli poszkodowany doznał urazu kręgosłupa, musi nosić przez pewien czas kołnierz ortopedyczny, odczuwa ból, ma wizyty u lekarza, ponosi krzywdę.

Nie będę się rozpisywał o zadośćuczynieniu za krzywdę, dużo więcej dowiesz się o tym tutaj: zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

2. Odszkodowanie powypadkowe za szkody śmiertelne

Roszczenia za szkody śmiertelne przysługują osobom najbliższym osobom zmarłym w wypadkach.

W ramach tych szkód, podobnie jak przy urazach, znajdują się szkody majątkowe (za które przysługuje odszkodowanie) i szkody niemajątkowe (za które przysługuje zadośćuczynienie).

Odszkodowanie komunikacyjne (i zadośćuczynienie) za szkody śmiertelne omawiam w innym materiale.

Data opublikowania:
Data ostatniej aktualizacji:
W czym mogę Ci pomóc?