Odszkodowania za wypadek w pracy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić wszystkim zatrudnionym bezpieczne warunki pracy. Mimo przestrzegania zasad BHP wypadki przy pracy zdarzają się często i nie zawsze można się przed nimi uchronić. W takich sytuacjach osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie, czyli finansowa rekompensata, której wysokość zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu, czasu niezdolności do pracy oraz kosztów leczenia.

Odszkodowanie za wypadek w pracy obejmuje koszty leczenia (badania, leki, rehabilitację), wydatki poniesione na opieką nad osobą poszkodowaną, utratę dochodu lub zdolności do pracy, a także ból i cierpienie za doznane urazy i obrażenia. Rekompensata może zostać wypłacona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pracodawcę (z polisy OC) lub ubezpieczyciela pracowniczego (tzw. polisa grupowa).

Zdarzył się wypadek przy pracy? Należy Ci się odszkodowanie!

Wypadki przy pracy definiuje się jako nagłe zdarzenia wywołane przez czynniki zewnętrzne i skutkujące rozstrojem zdrowia, zakłóceniem funkcjonowania organizmu, urazami lub śmiercią. Mogą nastąpić podczas wykonywania przez pracownika zwykłych obowiązków, czynności służbowych na rzecz pracodawcy (nawet bez polecenia) lub w czasie pozostawania w dyspozycji pracodawcy między siedzibą a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Jeżeli przyczyną wypadku przy pracy były zaniedbania pracodawcy bądź niedopilnowanie przepisów BHP, osoba poszkodowana może ubiegać się o odszkodowanie.

Odszkodowania za wypadek w pracy przysługują osobie, która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz uprawnionemu członkowi rodziny osoby zmarłej spełniającego określone warunki. Do drugiej grupy należą: dzieci własne, drugiego małżonka i przysposobione, rodzice, małżonek oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci.

Data opublikowania:
Data ostatniej aktualizacji:
W czym mogę Ci pomóc?