Odszkodowanie za najem samochodu zastępczego a szkoda całkowita (cz. 2).

W ostatnim poście pisałem, że odszkodowanie z OC za najem samochodu zastępczego może obejmować również koszt najmu za okres przekraczający dzień wypłaty świadczenia za szkodę całkowitą. Opisywany przypadek  dotyczył wydłużenia okresu najmu pojazdu z powodu przypadającego na niego okresu świątecznego i braku możliwości nabycia innego pojazdu.

Dzisiaj chciałbym napisać o tym, że wydłużenie okresu najmu pojazdu za okres po wypłacie odszkodowania za szkodę całkowitą zdarza się w praktyce bardzo często, a właściwie jest regułą.

W wyroku z dnia 8.09.2004 roku (sygn. akt IV CK 672/03, niepublikowany) Sąd Najwyższy wskazał, że postulat pełnego odszkodowania przemawia więc za przyjęciem stanowiska o potrzebie zwrotu przez ubezpieczyciela tzw. wydatków koniecznych, potrzebnych na czasowe używanie zastępczego środka komunikacji w związku z niemożliwością korzystania z niego wskutek zniszczenia, z tym że tylko za okres między dniem zniszczenia a dniem w którym poszkodowany może nabyć analogiczny pojazd, nie dłuższy jednak niż za czas do zapłaty odszkodowania. Podobny pogląd Sąd Najwyższy wyraził w uchwale z dnia 17.11.2011 roku (sygn. akt III CZP 5/11).

Wynikałoby z tego, że poszkodowany z dniem, w którym odzyskał odszkodowanie za szkodę całkowitą, nie mógłby wynajmować dalej pojazdu. Mówiąc ściślej, nie odzyskałby za ten czas zwrotu kosztów najmu od ubezpieczyciela. Jednak tak nie jest! W zdecydowanej większości przypadków sądy stwierdzają, że poszkodowanemu przysługuje prawo do wynajmu pojazdu na czas zagospodarowania (sprzedaży) pozostałości po zniszczonym pojeździe i zakup nowego pojazdu. Na tę czynność wyznacza się kilka dni, z reguły 7. Również sami ubezpieczyciele nie kwestionują konieczności zagospodarowania pozostałości zakupu nowego pojazdu i wypłacają za ten czas odszkodowanie z OC sprawcy za najem pojazdu. Co więcej, w wytycznych opracowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń przy współpracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przewidziano na tę czynność 7 dni.

Zatem należy przyjmować, że w przy szkodzie całkowitej poszkodowanemu przysługuje  odszkodowanie z OC za najem samochodu zastępczego obejmujące wydatki na najem od dnia szkody do dnia wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą oraz za dodatkowe ok. 7 dni w na zagospodarowanie pozostałości i zakup nowego pojazdu.

Data opublikowania:
Data ostatniej aktualizacji:
W czym mogę Ci pomóc?