Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

W artykule kompleksowo omawiam i wyjaśniam, czym jest odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, kiedy możesz je otrzymać, w jakiej wysokości i od kogo. Po przeczytaniu tego wpisu dowiesz się również, czym w ogóle jest uszczerbek na zdrowiu i czym jest rozstrój zdrowia oraz jakie są różnice między tymi pojęciami.

1. Czym jest odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może wynikać ze szkody spowodowanej przez inną osobę, ze zdarzenia losowego lub szkody wywołanej nawet przez osobę poszkodowaną.

Podstawą do wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu najczęściej jest wypadek komunikacyjny (albo inne zdarzenia spowodowane przez osoby trzecie, np. pobicie), wypadek przy pracy (lub w drodze do pracy) oraz polisa na życie lub polisa NNW.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu przysługuje za trwały uszczerbek na zdrowiu (stały uszczerbek na zdrowiu) lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Według najbardziej rozpowszechnionej definicji trwały uszczerbek na zdrowiu (stały uszczerbek na zdrowiu) to naruszenie czynności narządów nie rokujące poprawy. Natomiast długotrwały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie czynności narządów na co najmniej 6 miesięcy, które rokuje poprawę.

W praktyce do kategorii trwałych uszczerbków na zdrowiu zalicza się np. złamanie nogi lub ręki, poparzenie, poważniejsze uszkodzenie organu wewnętrznego, nieodwracalne schorzenia na zdrowiu psychicznym itp.

Natomiast do długotrwałych uszczerbków zaliczymy pozostałe urazy, a więc te, które można wyleczyć, jednak powodują ograniczenia w zdrowiu przez co najmniej 6 miesięcy.

Oprósz uszczerbków na zdrowiu (stałych lub długotrwałych) nie można zapomnieć o innych obrażeniach, które do wspomnianych kategorii nie zaliczymy, a są szeroko rozumianymi rozstrojami zdrowia (które trwają krócej niż 6 miesięcy). Choć formalnie nie są one uszczerbkami na zdrowiu, to również dają podstawę do wypłaty odszkodowania, np. z komunikacyjnych polis OC.

Warto przy tym podkreślić, że np. w świetle Kodeksu karnego spowodowanie naruszenia czynności narządów trwające powyżej 7 dni podlega odpowiedzialności karnej i może być uznane za przestępstwo.

Zatem nawet krótki i przemijający rozstrój zdrowia może być podstawą do otrzymania odszkodowania.

2. Jak się zachować po wypadku powodującym obrażenia ciała?

Jeśli miałeś szkodę to:

 • przede wszystkim zatroszcz się o swoje zdrowie i zdrowie innych osób poszkodowanych,
 • jeśli jest taka konieczność zadzwoń po karetkę pogotowia, udaj się do szpitala lub lekarza albo poproś inną osobę o pomoc,
 • uzyskaj dane sprawcy (imię i nazwisko, a w wypadku komunikacyjnym ustal także numer rejestracyjny),
 • jeżeli masz taką możliwość, zbierz dowody wypadku (np. zrób zdjęcia),
 • jeżeli w wypadku komunikacyjnym sprawca podważa swoją winę, zadzwoń po Policję,
 • zgłoś szkodę do zakładu ubezpieczeń (lub u sprawcy szkody),
 • zgłoś szkodę u pracodawcy i uzyskaj o protokół powypadkowy (w przypadku wypadku przy pracy),

3. Czy przysługuje mi odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Najważniejsze pytanie, które zadaje sobie każdy poszkodowany, to czy przysługuje mi odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

I nawiązując do wstępu odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu będzie przysługiwało poszkodowanemu który doznał obrażeń ciała w:

 • wypadku komunikacyjnym spowodowanym przez inną osobę,
 • innym wypadku spowodowanym przez inna osobę,
 • wyniku pobicia lub w wyniku innego przestępstwa,
 • w wypadku przy pracy (lub w drodze do pracy),
 • którego obejmowała polisa na życie lub polisa NNW,

4. Od kogo otrzymam odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Bardzo istotną kwestią jest do kogo należy zwrócić się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

W razie wypadku komunikacyjnego zasada jest prosta. Wszelkie roszczenia najlepiej przedstawić zakładowi ubezpieczeń, u którego ubezpieczony był pojazd sprawcy wypadku.

W sytuacjach innych wypadków, np. poślizgnięcia się na nieodśnieżonym chodniku zgłoszenia należy dokonać u właściciela (zarządcy) terenu. Jeżeli właściciel (zarządca) terenu objęty jest polisą OC, wówczas zgłoszenia możesz dokonać u jego ubezpieczyciela.

Jeżeli doznałeś szkody w wyniku pobicia lub czynu kryminalnego, roszczenie należy skierować do sprawcy czynu. Osobna kwestią jest tu przeprowadzenie postępowania karnego. Przy czym również w jego toku i w jego ramach można złożyć żądanie zapłaty odszkodowania.

Z kolei o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w wypadku przy pracy należy wystąpić do ZUS. Jeżeli poszkodowanym jest np. funkcjonariusz Policji, który doznał wypadku w związku ze służbą, komendant wojewódzki Policji.

Natomiast jeżeli poszkodowany był objęty polisą NNW lub polisą na życie, to zgłoszenia szkody należy dokonać u ubezpieczyciela – wystawcy polisy.

5. Co obejmuje i ile wynosi odszkodowanie?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu będzie się różniło wysokością i sposobem wyliczenia w zależności od tego czy mówimy o odszkodowaniu z wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy czy wypadku z winy własnej.

Ile wynosi odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu odniesiony w wypadku komunikacyjnym lub w pozostałych wypadkach spowodowanych przez inną osobą albo za obrażenia odniesione w wyniku pobicia lub innego przestępstwa obejmuje:

 • wydatki na badania i wizyty lekarskie,
 • wydatki na zabiegi rehabilitacyjne,
 • koszty przejazdów do placówek medycznych,
 • koszt pomoc osoby trzeciej, przy czym odszkodowanie przysługuje również, jeżeli opieka świadczona jest bezpłatnie przez członka rodziny poszkodowanego,
 • wydatki na protezy i inne specjalistyczne aparaty i urządzenia (np. kule, aparat słuchowy, wózek inwalidzki),
 • koszty specjalnego wyżywienia,
 • odszkodowanie za utracone dochody

Odszkodowanie jest równe poniesionym kosztom związanym z leczeniem.

Co więcej – a co może najważniejsze – poszkodowanemu przysługuje ponadto zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy lub w drodze do pracy (lub odszkodowanie za wypadek na służbie) poszkodowanemu przysługuje jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy (odszkodowanie za wypadek na służbie).

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy od ZUS (odszkodowanie za wypadek na służbie) jest ustalane zupełnie inaczej. Jego wysokość opiera się na założeniu, że każdemu uszczerbkowi na zdrowiu można przypisać pewną wartość procentową. Odpowiedni „taryfikator” zawiera rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania

A za każdy tak ustalony procent poszkodowany otrzymuje równowartość 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ustalanego przez Prezesa GUS (ustalane od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego).

Przykładowo:

Poszkodowany w 1 czerwca 2021 r. złamał nos w wypadku przy pracy. Ustalono 5% stałego uszczerbku na zdrowiu. Przysługuje mu 5.165 zł jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy (5 x 1033 zł).

Całościowo temat odszkodowania za złamany nos omawiam odszkodowanie za wypadek przy pracy w innym wpisie.

Odszkodowanie po w wypadku z winy własnej

Jeżeli chcesz otrzymać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu doznany z własnej winy, to właściwie jedyną możliwością w tym zakresie jest polisa NNW lub polisa ubezpieczenia na życie.

Są to polisy dobrowolne w tym sensie, że polski porządek prawny nie nakłada na nikogo obowiązku posiadania takiej polisy. W praktyce możesz posiadać taką polisę, ponieważ np. wykupiłeś ją podczas zakupu polisy komunikacyjnej OC, wykupił ją dla Ciebie pracodawca w ramach ubezpieczenia pracowniczego bądź posiadasz ją w związku z zawarciem umowy kredytu mieszkaniowego.

Dobrowolność tej polisy wyraża się także w tym, że nie podlega ona ścisłemu uregulowaniu prawnemu. Stąd takie elementy jak warunki wypłaty odszkodowania, wysokość odszkodowania i innych świadczeń oraz choroby i wypadki, za które ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, mogą być uregulowane w różny sposób – w zależności od danego ubezpieczyciela i wykupionego pakietu.

Niemniej jednak, takie polisy często przewidują wypłatę odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu. Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu stanowi często iloczyn procentowego uszczerbku i sumy ubezpieczenia. Procentowy uszczerbek wynika z tabeli uszczerbków danego ubezpieczyciela, natomiast suma ubezpieczenia jest zawsze podana na polisie.

Przykładowo złamanie ręki w tabeli uszczerbków jest „wycenione” na 7% uszczerbku na zdrowiu. Natomiast suma ubezpieczenia wynosi 100.000 zł. Zatem poszkodowany otrzyma 7.000 zł odszkodowania.

Polisa może też zawierać inne świadczenia np. określona ryczałtowo kwota za każdy dzień przebywania na zwolnieniu lekarskim albo za każdy dzień przebywania w szpitalu bądź zwrot kosztów operacji w szpitalu.

6. Jak długo trzeba czekać na odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

W przypadku wypadku komunikacyjnego lub ubezpieczenia NNW albo ubezpieczenia na życie ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody.

W razie wypadku przy pracy ZUS wypłaca jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy w terminie 30 dni od doręczenie poszkodowanemu odpowiedzi na wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. ZUS ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

7. Jakie dokumenty są wymagane do otrzymania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Jeżeli ubiegasz się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, to powinieneś zgromadzić przede wszystkim dokumentację lekarską,

Powinien z niej wynikać rodzaj i zakres doznanych obrażeń, opis dysfunkcji, czas odczuwania dolegliwości, okres zwolnienia lekarskiego, koszty leczenia czyli:

 • wypis ze szpitala,
 • karta z SOR,
 • historia leczenia, zaświadczenia lekarskie,
 • zwolnienia L4,
 • umowa o pracę i zaświadczenie o utraconych zarobkach (lub inne dokumenty określające wysokość utraconego wynagrodzenia),
 • faktury i rachunki za leki, badania i wizyty lekarskie,
 • w razie wypadków komunikacyjnych – notatka Policji lub wyrok sądowy,
 • w razie wypadku przy pracy wymagany jest protokół powypadkowy,
 • warto też przedłożyć zestawienie przejazdów do placówek medycznych,
 • wskazane jest też przedstawienie oświadczenia o korzystaniu z pomocy innej osoby (przy wypadkach komunikacyjnych i wypadkach z winy innej osoby),

8. Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Aby otrzymać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu trzeba zadbać o dokumentację i jej kompletność.

 • dopilnuj, aby na miejscu wypadku komunikacyjnego została sporządzona notatka policyjna,
 • zgłoś się na do szpitala, na SOR lub do lekarza abo pozwól karetce zawieźć się na oddział szpitalny,
 • zgódź się na badania, leczenie, jeżeli jest to zalecane przez lekarza,
 • stosuj się do wszelkich zaleceń lekarzy,
 • współdziałaj z lekarzami w czasie wizyt, przedstawiaj im pełną informację o swojej sytuacji zdrowotnej,
 • poproś lekarza o pełną i możliwie szczegółową informację o stanie zdrowia oraz rokowań na przyszłość,
 • poproś o odpisy dokumentacji i staraj się, aby zawierały prawdziwy i możliwie szczegółowy opis leczenia,

Warto też pomyśleć o zleceniu prowadzenia sprawy adwokatowi, radcy prawnemu lub profesjonalnej firmie zajmującej się odzyskiwaniem odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu.

Możesz również zamiast zlecania od razu całej sprawy skonsultować sprawę z adwokatem, radcą prawnym lub firmą odszkodowawczą, dzięki czemu określić wysokość prawdopodobnego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

9. Jak przygotować wniosek o wypłatę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może sporządzić samodzielnie lub zlecić jego napisanie profesjonaliście.

Twoje szanse na odzyskanie odszkodowania w pełnej wysokości będą większe, jeżeli skorzystasz z pomocy osoby, która zajmuje się tym zawodowo i ma odpowiednie doświadczenie.

Istotne może się okazać ustalenie kwot możliwych przez Ciebie do odzyskania. Bez właściwego przygotowania i doświadczenia poszkodowany zazwyczaj nie będzie potrafił określić właściwej kwoty i istnieje ryzyko zaniżenia odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

10. Usługi Kancelarii w zakresie dochodzenia odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu.

Moja Kancelaria oferuje całościową pomoc w dochodzeniu odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

Aby pomóc naszym Klientom uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, podejmujemy się zadań takich jak:
wszelkie kontakty z zakładem ubezpieczeń,

 • przygotowanie zgłoszenia szkody,
 • sporządzenie wniosku o zadośćuczynienie,
 • przygotowanie ewentualnej reklamacji (odwołania) na decyzję zakładu ubezpieczeń,
 • negocjacje ugodowe,
 • ustalenie maksymalnej wysokości odszkodowania (i zadośćuczynienia),
 • współpracę z rzeczoznawcami i orzecznikami,
 • zapewnienie terminów wykonania czynności przez zakład ubezpieczeń,
 • zapobieganie opóźnieniom wypłaty odszkodowania i uchylaniu się sprawcy od odpowiedzialności,
 • sporządzenie pozwu odszkodowanie i jego wniesienie do sądu,
 • reprezentacja w sądzie cywilnym,
 • reprezentacja w sprawie karnej,
 • ustalenie strategii procesowej,
 • przygotowanie listy dowodów,
 • wykazanie sprawstwa szkody,
 • bieżące i profesjonalne konsultacje na wszystkich etapach postępowania,
 • kilkuletnie doświadczenie oparte o reprezentację Klientów w kilkuset sprawach odszkodowawczych.

11. Ile kosztuje pomoc w dochodzeniu odszkodowania?

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w oparciu o indywidualną ocenę sprawy.

Kancelaria przedstawia Klientom co najmniej dwa warianty rozliczenia. Istnieje możliwość umówienia się na prowadzenie sprawy bez opłat wstępnych.

Wynagrodzenie jest uzależnione od ostatecznego wyniku sprawy. Dlatego zawsze angażujemy się, aby uzyskać dla Klientów jak najwyższe odszkodowanie.

Współpracujemy ponadto z firmami finansującymi poszkodowanym koszty prowadzenia spraw, w tym kosztów sądowych, aby nie ponosił ich Klient.

Wstępna analiza sprawy i wycena roszczenia oraz dojazd do Klienta, jak również bieżące doradztwo na wszystkich etapach postępowania są darmowe.

12. Co muszę zrobić, aby skorzystać z pomocy Kancelarii?

W celu uzyskania naszej pomocy w zakresie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu wystarczy kontakt telefoniczny lub mailowy. W mailu prosimy o krótki opis sprawy albo przesłanie dokumentów.

 

Data opublikowania:
Data ostatniej aktualizacji:
W czym mogę Ci pomóc?