Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia. Jak przerwać bieg terminu przedawnienia?

Tym razem spotkałem się z zapytaniem o termin przedawnienia roszczenia przeciwko ubezpieczycielowi. Sprawa warta postu na blogu, gdyż taki termin przedawnienia liczy się w sposób szczególny, a mało kto o tym wie.

W czerwcu 2011 roku miałem szkodę komunikacyjną, w wyniku której poniosłem uszczerbek na zdrowiu. Wypadek spowodował inny kierowca.

W tym samym miesiącu zgłosiłem szkodę. Postępowanie likwidacyjne zakończyło się w październiku 2011 roku i w tym samym miesiącu ubezpieczyciel wydał decyzję o zapłacie odszkodowania. Odszkodowanie w mojej ocenie było mocno zaniżone.

Decyzję uznałem za niesłuszną, jednak z powodu własnego zaniedbania nie składałem. Słyszałem, że roszczenie wobec ubezpieczyciela przedawnia się z upływem 3 lat.

Czy moje roszczenie jest przedawnione i nie mam żadnych szans na dopłatę odszkodowania?

Co do zasady roszczenia wobec ubezpieczyciela przedawniają się z upływem 3 lat, a w przypadku szkód z przestępstw – z upływem 20 lat. Termin rozpoczyna bieg z chwilą powstania szkody i dowiedzenie się przez poszkodowanego o osobie sprawcy.

Jednak ta zasada doznaje wyjątku w przypadku szkód, za które odpowiada ubezpieczyciel. Zgodnie z art. 819 par. 4 k.c.:

Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Biorąc pod uwagę treść cytowanego przepisu, roszczenie z opisanego powyżej przypadku nie uległo przedawnieniu, będzie to miało miejsce dopiero w październiku br. Zatem podjęcie kroków w celu otrzymania odszkodowania uzupełniającego jest wskazane.

Data opublikowania:
Data ostatniej aktualizacji:
W czym mogę Ci pomóc?