Wniosek o zadośćuczynienie z OC sprawcy – wzór

Tym razem czas na omówienie pisma – wniosek o zadośćuczynienie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu, poniesiony np. w wypadku komunikacyjnym. Wzór wniosku udostępniam poniżej:

Wniosek o zadośćuczynienie z OC sprawcy - wzór

Na początku przypomnę tylko, że zadośćuczynienie za krzywdę powinno obejmować doznane przez poszkodowanego cierpienia fizyczne i ujemne przeżycia psychiczne. Poza tym powinno też obejmować te przeżycia, które z pewnością lub z dużym stopniem prawdopodobieństwa będzie odczuwał także w przyszłości.

To powoduje, że wysokość zadośćuczynienia powinna być tak ukształtowana, aby stanowiła całościowe odzwierciedlenie krzywdy.

Istotne jest także, że zadośćuczynienia nie można ograniczać do prostego wyrównania procentowo określonego uszczerbku na zdrowiu, a powinno ono uwzględniać wszystkie okoliczności danego wypadku, mające wpływ na rozmiar doznanej krzywdy. O nich właśnie mówię w tym wpisie.

Jeżeli jeszcze nie zgłaszałeś wypadku, a wniosek o zadośćuczynienie jest pierwszym pismem (które kierujesz do osoby odpowiedzialnej, np. ubezpieczyciela), to oczywiście powinieneś podać takie dane jak data wypadku, dane sprawcy i nr rejestracyjny pojazdu sprawcy oraz opisać okoliczności zdarzenia.

Natomiast jeśli już zgłaszałeś szkodę, to możesz skupić się na meritum wniosku o zadośćuczynienie, czyli na opisie krzywdy.

Ponieważ każda sprawa o zadośćuczynienie jest indywidualna, przedstawiony powyżej wzór wniosku o zadośćuczynienie nie może być zastosowany w każdej sprawie. dlatego teraz omówię okoliczności, które powinieneś opisać we wniosku.

Te okoliczności odnoszą się do różnych aspektów i obszarów życia.

Ja dla porządku proponuję podzielić te okoliczności na 7 grup. Są to: opis obrażeń, proces leczenia (przejściowe skutki zdrowotne), trwałe skutki zdrowotne, ból fizyczny, stan psychiczny po wypadku, życie osobiste [i czas wolny] oraz życie zawodowe.

Teraz przejdźmy do ich omówienia.

Post jest też dostępny w wersji podcastowej:

1. Opis obrażeń we wniosku o zadośćuczynienie

W opisie obrażeń zawierasz informację, które części ciała doznały uszkodzeń lub które z nich spowodowały rozstrój Twojego zdrowia (czyli podajesz, że np. doznałeś złamania kości, uszkodzenia narządów wewnętrznych, potłuczenia, odniosłeś rany itp.).

Zazwyczaj dokładny opis obrażeń zawiera dokumentacja ze szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).

2. Opis leczenia we wniosku o zadośćuczynienie

Następnie opisz proces leczenia.

Podaj jak długo trwał, z czym się wiązał, wymień wizyty u lekarzy, badania, operacje, pobyt w szpitalu.

Jeżeli leczenie nie przebiegało prawidłowo, np. rana goiła się dłużej niż powinna, był problem ze zrostem kości lub doszło do infekcji albo wystąpiły inne powikłania, to koniecznie o tym wspomnij.

Określ również, czy i przez jaki czas musiałeś korzystać z kul lub wózka inwalidzkiego, byłeś w gipsie, ortezie, nosiłeś kołnierz szyjny lub gorset.

Napisz, jeżeli musiałeś korzystać z opieki lub pomocy innej osoby, wskaż przez jaki czas, przy jakich czynnościach, jak to znosiłeś.

Podaj jakie leki zażywałeś i przez jaki czas.

3. Opis trwałych skutków zdrowotnych

Następnie, warto opisać i podkreślić, te konsekwencje zdrowotne, które będą towarzyszyć Ci do końca życia.

Np. złamanie kości, które po zrośnięciu powoduje trwałą deformację albo np. złamanie żeber, które to może pociągać za sobą odmę opłucną, a to z kolei pomimo wygojenia złamania powoduje zmniejszenie pojemności płuc.

Inne przypadki to np. skrócenie kończyny po złamaniu, amputacja kończyny, usunięcie lub uszkodzenie narządu wewnętrznego.

Jeżeli nadal towarzyszą Ci ból, ograniczenia w poruszaniu się lub inne dolegliwości, to wskaż przy jakich okolicznościach się one pojawiają, jakiej części ciała dotyczą.

Jeżeli skutki nie są jeszcze w pełni znane, możesz opisać jakie są rokowania lekarskie na przyszłość.

4. Opis bólu

Wniosek o zadośćuczynienie powinien zawierać opis bólu, który odczuwasz lub odczuwałeś, ponieważ dokumentacja lekarska nie zawsze go zawiera.

Wskaż, której części ciała dotyczy, jak często się pojawia, czy wiąże się to z korzystaniem z leków przeciwbólowych, jakie to były leki, jak często zażywane.

Oczywiście odczucie i wrażliwość na ból jest czymś subiektywnym i indywidualnym. Dlatego warto dokonać bardziej szczegółowych lub powiedziałbym obrazowych opisów.

5. Stan psychiczny

Jeżeli chodzi o stan psychiczny, to w części odzwierciedla go dokumentacja od psychologa lub psychiatry. Jeżeli nie korzystałeś z terapii u psychologa lub psychiatry, to powinieneś samemu sporządzić opis swojego stanu psychicznego po wypadku.

6. Życie osobiste i czas wolny

Uszczerbki mają duży wpływ na życie osobiste, życie codzienne, sposób spędzania czasu wolnego oraz zmiany planów życiowych. Dlatego warto opisać swoje życie po wypadku i porównać je do wcześniejszego życia.

W szczególności we wniosku o zadośćuczynienie warto poruszyć takie kwestie jak np. brak możliwości realizowania zainteresowań (i wskazać czy jest to trwałe czy czasowe), brak możliwości uprawiania aktywności sportowej, ograniczenie życia towarzyskiego, brak możliwości wyjazdu na zaplanowany urlop.

Mogą to być również konsekwencje dotykające relacji rodzinnych.

Brak możliwości zajmowania się małym dzieckiem – poszkodowany nie może bawić się z dzieckiem albo trzymać dziecka na rękach.

Przykład: moja Klientka po złamaniu nogi nie może chodzić w pantoflach.

Przykład: inna moja Klientka jeżeli zdecyduje się na zajście w ciąże będzie musiała rodzić w drodze cesarskiego cięcia.

7. Życie zawodowe

Warto, żeby wniosek o zadośćuczynienie zawierał opis, jak wypadek przełożył się na życie zawodowe. Uraz powoduje pobyt na zwolnieniu lekarskim i absencję w pracy, a to z kolei może być przyczyną utraty zarobku.

Utrata zarobku jako szkoda majątkowa będzie rekompensowana odszkodowaniem. Natomiast pozostałe konsekwencje – niewyrażalne w pieniądzu to np. utrata awansu i związana z tym utrata prestiżu lub możliwości rozwijania kariery.

Z wypadkiem może się wiązać utrata innych korzyści (niefinansowych), np. poszkodowany nie mógł uczestniczyć w ważnym szkoleniu, wyjeździe zagranicznym itp.

Bardziej prozaiczne skutki istotne z punktu widzenia zadośćuczynienia to utrudnienia w codziennym wykonywaniu pracy (np. konieczność robienia częstych przerw w pracy), niemożność wykonywania określonych ruchów. One też są istotne.

Inne przypadki negatywnych konsekwencji w życiu zawodowym obrazuje przykład mojego Klienta – funkcjonariusza Policji, który przed wypadkiem pełnił służbę w patrolach interwencyjnych, a po wypadku pozostał w Policji, jednak musiał kontynuować pracę na stanowisku biurowym, co oznacza dla niego konieczność rezygnacji z wymarzonej pracy.

Jeżeli poszkodowanym była osoba jeszcze nie pracująca, np. uczeń lub student, to analogicznie należy opisać utrudnienia w procesie edukacji (np. zawieszenie studiów, indywidualny tok nauczania).

Do wniosku o zadośćuczynienie należy dołączyć dokumentację lekarską oraz inne dokumenty w celu wykazania podnoszonych okoliczności.

Wzór wniosku dostępny jest na początku poste.

Koniecznie wcześniej zapoznaj się z wpisem o zgłoszeniu szkody z OC sprawcy w sprawie o uszczerbek na zdrowiu, zadośćuczynienie za krzywdę oraz odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Data opublikowania:
Data ostatniej aktualizacji:
W czym mogę Ci pomóc?