48 000 zł miesięcznie tytułem zabezpieczenia kosztów leczenia, 350.000 zł tytułem zabezpieczenia roszczeń

Sąd Okręgowy w Płocku w czerwcu 2022 r. w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A w Warszawie na nasze żądanie udzielił dalszego zabezpieczenia kosztów leczenia i utraconych zarobków, podwyższając kwotę miesięcznego zabezpieczenia o ponad 9.000 zł. do łącznej kwoty prawie 48.000 zł miesięcznie.

Postanowienie jest aktualizacją kosztów leczenia zabezpieczonych pierwotnie postanowieniem w czerwcu 2019 roku wydanym przez Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Mocą  tego postanowienia Sąd udzielił zabezpieczenia w ten sposób, że zobowiązał pozwane towarzystwo ubezpieczeń do płacenia, przez czas trwania procesu, kwot potrzebnych na koszty leczenia.

W rezultacie postanowień sądów I i II instancji poszkodowany uzyskał zabezpieczenie roszczeń w zakresie  kosztów leczenia i utraconego zarobku w wysokości ok. 350.000 zł za okres przeszły (do rozpoznania wniosku) i 38.771 złotych miesięcznie za okres przyszły (do czasu wydania prawomocnego wyroku w sprawie).

Wniosek o zabezpieczenie skierowaliśmy w ramach pozwu przeciwko towarzystwu ubezpieczeń o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie odpowiedzialności na przyszłość.

Sprawa dotyczy Poszkodowanego będącego w styczniu 2013 r. pasażerem samochodu, którym poruszał się sprawca zdarzenia.

Po wypadku powód przewieziony został na szpitalny oddział ratunkowy, a następnie na oddział intensywnej terapii, a dalej na oddział rehabilitacji neurologicznej. Łącznie w szpitalu spędził około 3 miesięcy. Został wypisany do domu jako osoba niesamodzielna w zakresie czynności dnia codziennego.

Powód w wyniku wypadku doznał urazu rdzenia kręgowego skutkującego tetraplegią spastyczną (niedowładem czterech kończyn). Jest obecnie osobą leżącą i w krótkich okresach czasu jest przesadzany na wózek inwalidzki. Wymaga całodobowej opieki osób trzecich. Z uwagi na nasilające się stany bólowe, jak i w związku z profilaktyką przeciwodleżynową wymaga częstej zmiany pozycji. Jest leczony w Poradni Leczenia Bólu oraz poddawany rehabilitacji 3 razy dziennie po 1 godzinie przez 6 dni w tygodniu. Wymaga stałego nadzoru lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitanta oraz neurologa.

Blisko 48.000 tysięczne miesięczne koszty leczenia obejmują m. in.: sanatorium specjalistyczne, koszty opieki, rehabilitację (rehabilitacja przez 6 dni w tygodniu, 3 razy dziennie po 1 godzinie), leki i zaopatrzenie medyczne, opieka psychologiczna, konsultacje lekarskie wraz z dojazdami, blokada kręgosłupa, neurostymulacja, basen (hydroterapia), specjalne wyżywienie.

Postanowienie o zabezpieczeniu jest wydawane w toku sprawy sądowej o zapłatę kosztów leczenia lub renty, a nawet przed jej wszczęciem. Celem tego rodzaju zabezpieczenia jest przyznanie poszkodowanemu środków pieniężnych w sposób niezwłoczny, przed wydaniem wyroku sądowego, co ma łagodzić czasochłonność postępowania sądowego. Zabezpieczenie pozwoli poszkodowanemu finansować bieżące, kosztowne  leczenie przez czas procesu.