Odszkodowanie odzyskane po 20 latach od wypadku

W styczniu 2019 roku, na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, po ponad 20 latach od wypadku, nasz Klient otrzymał prawie 80.000 zł zadośćuczynienia i odszkodowania oraz rentę za szkodę na osobie.

W marca 1998 r. kierowany przez powoda samochód został uderzony przez inny pojazd

Pojazd był ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w PZU SA. Sprawca wyrokiem karnym z października 1998 roku został uznany winnym popełnienia przestępstwa z art. 177 § 1 kk w zw. z art. 178 kk.

Wskutek wypadku Poszkodowany doznał obrażeń ciała w postaci zwichnięcia barku lewego, ran cięto-tłuczonych w okolicy śródręcza prawego i przedramienia lewego, ogólnych potłuczeń. Dodatkowo u Powoda rozpoznano nerwicę lękową powypadkową. Konsekwencją tych obrażeń było przebywanie przez powoda na zwolnieniu lekarskim przez 3 miesiące. Po upływie 3 miesięcy od powrotu przez Poszkodowanego ze zwolnienia lekarskiego lewy bark ponownie wypadł ze stawu barkowego. Lekarz stwierdził nawykowe zwichnięcie lewego stawu ramiennego, Poszkodowanemu założono gips, przez miesiąc ponownie przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Poszkodowany zgłosił szkodę w 1998 i 1999 roku i otrzymał zadośćuczynienie w kwocie 6.000,00 złotych oraz odszkodowanie za uszkodzone przedmioty w wysokości 4.000,00 złotych.

W latach 1999 – 2015 kilkukrotnie doświadczał wypadnięcia barku ze stawu.

W 2007 roku Poszkodowanemu wykonano artroskopię lewego stawu barkowego, podczas której rozpoznano uszkodzenie innych części stawu wraz z jego niestabilnością. Wykonano naprawczy zabieg operacyjny. Następnie na kilka tygodni Powodowi założono stabilizator barku, zalecono rehabilitację i skierowano na zwolnienie lekarskie.

Pozew sądowy w sprawie złożono w 2017 roku. W ramach postępowania przeprowadzono dowody z opinii biegłych lekarzy – z zakresu rehabilitacji medycznej, orotpedii – traumatologii i medycyny pracy.

Opinie ustaliły, że uraz Powoda ma związek z wypadkiem uraz ten w wyniku powikłań przekształcił się w nawykowe zwichnięcie barku lewego. Pomimo zabiegu Poszkodowany nadal miał incydenty zwichnięć stawu barkowego lewego. W chwili obecnej ma dużego stopnia ograniczenie ruchomości barku lewego, które utrudnia codzienne funkcjonowanie. Istnieje niebezpieczeństwo występowania ponownych nawykowych zwichnięć stawu barkowego lewego. Obrażenia skutkowały trwałym uszczerbkiem na zdrowiu powoda w wysokości 25%

Otrzymanie niebagatelnej kwoty 80 000 zł stanowi dowód tego, że warto rozważyć wystąpienie na drogę sądową nawet po znacznym czasie od zdarzenia.