Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Czy można dostać odszkodowanie od dwóch ubezpieczycieli?

wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiuBardzo możliwe, że zadawałeś sobie pytanie jaka jest wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu i czy można dostać odszkodowanie od dwóch ubezpieczycieli. W tym wpisie odpowiem na to pytanie.

Na blogu zajmuję się głównie odszkodowaniami (i zadośćuczynieniami) za wypadki samochodowe, czyli wypadkami spowodowanymi z winy kierowcy (najczęściej). Jak wiadomo, tego rodzaju odpowiedzialność objęta jest ochroną z polisy komunikacyjnej OC posiadacza pojazdu, stąd m. in. nazwa mojego bloga.

Może się zdarzyć, że konkretny wypadek (drogowy, ale niekoniecznie) objęty jest ochroną również z innego ubezpieczenia i w związku z tym przysługują Ci świadczenia także z innych tytułów.

W tym kontekście można tu wyróżnić następujące sytuacje:

1. wypadek spowodowała inna osoba i przysługuje Ci świadczenie z polisy OC lub bezpośrednio od sprawcy,

2. posiadasz jedną lub większą liczbę dobrowolnych ubezpieczeń osobowych (np. polisa NNW).

Warto dodać, że nie chodzi tu o samą nazwę danej polisy, a raczej o to, jak skonstruowano w niej ochronę ubezpieczeniową. Przykładowo, polisa na życie może również przewidywać odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, podobnie jak polisy grupowego ubezpieczenia (tzw. polisy pracownicze).

3. podlegasz ubezpieczeniu w ZUS (KRUS) i wypadek miał związek z pracą albo związek ze służbą (dotyczy „mundurówki”).

Te sytuacje mogą się na siebie nachodzić, i często ma to miejsce w praktyce.

Jest kilka ważnych rzeczy, o których powinieneś wiedzieć.

Przede wszystkim, uważam, że jeśli wypadek spowodowała inna osoba, to swoje wysiłki o odzyskanie najpełniejszej rekompensaty powinieneś skupić na odszkodowaniu od ubezpieczyciela sprawcy lub od samego sprawcy szkody.

Ten rodzaj ubezpieczenia i odszkodowania jest uregulowany ustawowo, zawsze ma ten sam zakres i zapewnia pełną ochronę – rekompensuje szkodę majątkową i szkody niemajątkową (krzywdę).

Dlatego jeśli poniosłeś np. wydatki na lekarstwa, wizyty u lekarzy, dojazdy do placówek medycznych w wysokości 2.000 zł, to przysługuje Ci zwrot wszystkich kosztów w tej wysokości (szkoda majątkowa).

Co więcej, odszkodowanie z OC obejmuje również naprawienie szkody niemajątkowej, czyli krzywdy (w postaci zadośćuczynienia). Wysokość zadośćuczynienia powinna być odpowiednia do całokształtu okoliczności konkretnej szkody. Podlega miarkowaniu, a więc nie da się jej wyliczyć w sposób automatyczny. Z drugiej strony nie oznacza to, że wysokości zadośćuczynienia nie da się przewidzieć czy oszacować. W tym celu najlepiej opierać się na bogatej praktyce orzeczniczej sądów. O tym jakie okoliczności wpływają na wysokość zadośćuczynienia, dowiesz się tutaj – zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Z powyższych względów w przypadku OC wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu i zadośćuczynienia będzie z reguły najwyższa.

Jeśli natomiast masz dobrowolne ubezpieczenie osobowe, to oczywiście nie ma przeszkód, abyś oprócz odszkodowania z OC jednocześnie albo kolejno dochodził świadczeń z jednej lub nawet większej liczby polis dobrowolnych typu NNW (lub innych polis podobnych), ponieważ te odszkodowania mogą się kumulować ze sobą i z odszkodowaniem z OC. Są od siebie niezależne. Tak więc wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu z polisy typu NNW nie powoduje pomniejszenia odszkodowania z OC.

Trzeba jednak pamiętać, że większość tego rodzaju wykupionych polis opiewa na niską sumę ubezpieczenia, a właśnie od sumy ubezpieczenia zależy wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu wypłaconego z tych polis.

Poza tym, jako że to ubezpieczenie jest dobrowolne i jego zakres wynika z umowy, ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić tylko te świadczenia i tylko w takim zakresie jaki wprost wynika z polisy i OWU. Zazwyczaj jest to świadczenie za ściśle określony procent uszczerbku w tabeli danego ubezpieczyciela. Dlatego to świadczenie ma charakter jakby „uproszczony”, do czego za chwilę nawiążę.

Czasem tego rodzaju ubezpieczenia (w wariantach podstawowych lub rozszerzonych) przewidują dodatkowe świadczenie, np. za pobyt w szpitalu lub pobyt na zwolnieniu chorobowym (ale też tylko w zakresie określonym w polisie i OWU). Jeśli zatem poniosłeś wydatki na leczenie, a Twoja polisa dobrowolna nie przewiduje za nie zwrotu, to nie możesz ich otrzymać z tej polisy.

Wspominałem, że wypłaty z ubezpieczeń osobowych mają charakter jakby uproszczony. Chcę przez to powiedzieć, że te polisy nie obejmują rekompensaty w postaci zadośćuczynienia za krzywdę. Dlatego jeśli uszczerbek na zdrowiu wiąże się z bolesnością, wymaga długotrwałego leczenia, bolesnej rehabilitacji, to nie będzie to miało wpływu na wysokość świadczenia (o ile nie wynika to z polisy i OWU).

Warto dodać, że każdy ubezpieczyciel ma własny taryfikator i „wycena procentowa” konkretnego uszczerbku może się różnić w zależności od ubezpieczyciela.

Nieco więcej o ustaleniu odszkodowania z polisy ubezpieczenia osobowego znajdziesz tutaj: odszkodowanie z NNW

Ważne!

Muszę jeszcze wspomnieć, że może przytrafić Ci się sytuacja (często ona występuje), że z polisy NNW otrzymasz odszkodowanie a już z polisy OC nie (albo na odwrót). Np. dlatego że ubezpieczyciel stwierdzi brak związku przyczynowego pomiędzy wypadkiem a urazem albo że nie wystąpił u Ciebie uszczerbek. Taka sytuacja jest nieprawidłowa i nie powinieneś przejść wobec niej obojętnie, zwłaszcza jeśli odmówiono Ci odszkodowania z OC. Oznacza to prawdopodobnie, że niesłusznie odmówiono Ci rekompensaty.

Jak łatwo zauważyć to ubezpieczenie opiera się na zupełnie przeciwnej zasadzie w stosunku do OC.

3. Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy od ZUS, KRUS lub od innego odpowiedniego organu (np. za wypadek w związku ze służbą – dotyczy „mundurówki”).

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (definicja jest szersza, obejmuje także np. uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe).

Odszkodowanie to przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy (lub choroby zawodowej) doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Stały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia ustalonego przez Prezesa GUS za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (nieco inny sposób przeliczenia dotyczy wypadków w rolnictwie).

Też zastosowanie ma tabela i ścisły przelicznik procentowy wynikający z tabeli – określonej w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu (Dz. U. 2002, poz. 1974, nr. 234). W przypadku przedstawicieli „mundurówki” mają zastosowanie inne rozporządzenia.

Zatem tutaj jest podobna sytuacja co w przypadku dobrowolnych ubezpieczeń osobowych – ścisły przelicznik procentowy.

Ważna rzecz: odszkodowanie nie obejmuje rekompensaty krzywdy, ale podobnie jak w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy może kumulować się zadośćuczynieniem za krzywdę z polisy OC. Oznacza to że tych świadczeń możesz dochodzić jednocześnie lub kolejno.

Jak widać wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu i zadośćuczynienia zależy również od tytułu ochrony ubezpieczeniowej/konkretnej polisy, a w omawianych przypadkach można dostać odszkodowanie od dwóch ubezpieczycieli (lub nawet większej liczby).

Data opublikowania:
Data ostatniej aktualizacji:
W czym mogę Ci pomóc?